O nás


Firma Reality Flex s.r .o. vznikla v roku 2013. Hlavným zámerom je poskytovanie komplexných a profesionálnych služieb pri  sprostredkovaní  predaja a prenájmu nehnuteľností  najmä v regiónoch Orava a Liptov. Svoje služby poskytujeme  fyzickým aj právnickým osobám . Jednou z hlavných devíz firmy  Reality Flex s.r.o. je  flexibilný, zodpovedný a profesionálny prístup k jednotlivým požiadavkám klientov vďaka našim skúseným maklérom.

Našim klientom ponúkame: 

profesionálny prístup,

bezpečný predaj a kúpu Vašej nehnutelnosti,

bezplatné služby pre predávajúceho zákazníka,

bezplatný právny servis a poradenstvo,

bezplatné poradenstvo od architekta,

bezplatnú  inzerciu na realitné portály,

zabezpečenie znaleckého posudku,

zabezpečenie stavebného povolenia,

kompletné projektové dokumentácie podľa Vašich predstáv,

vizualizácie interiérov a exteriérov na mieru,

vysporiadávanie pozemkov.

 

 

Reklamačný poriadok:

1.      Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba s názvom Reality Flex s.r.o, podnikajúca na území Slovenskej republiky

·         sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 

2.      Klientom sa rozumie  fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.

3.      Ak klient zváži , že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia“):

a)      poštou na adresu: 027 54 Veličná 128, Slovenská republika

b)      elektronicky na adrese: flexrealitysro@gmail.com

c)      telefonicky na čísle 0918 448 928. Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.

 

4.      Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.

5.      Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.

6.      Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.

7.      Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.

8.      Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

9.      Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 5 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.  Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reaitnú službu alebo iné plnenie.

11.  Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.

12.  Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

13.  Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.

14.  Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.

15.  Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

16.  Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

17.  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2018

 

Informácie pre klienta:

  1. Ceny za služby poskytnuté klientom počas doby platnosti sprostredkovateľkej dohody uzavretej ústne, emailom  aj   písomne sú zahrnuté v sprostredkovateľskej provízii.( v odmene sprostredkovateľa) na základe dohody  o sprostredkovaní.
  2. Služby poskytnuté klientom počas doby platnosti sprostredkovateľkej dohody uzavretej ústne, emailom  aj   písomne vykonávame bezplatne v prípade, pokiaľ nebude uskutočnená dohodnutá služba z dôvodov na strane sprostredkovateľa.
  3. Pokiaľ nedôjde k sprostredkovaniu požadovanej služby zo strany záujemcu o kúpu, sprostredkovateľovi  prináleží zmluvná pokuta   vo výške rezervačnej zálohy. Sprostredkovateľ je oprávnený započítať vyššie uvedenú zmluvnú pokutu s rezervačnou zálohou. Sprostredkovateľ má právo na náhradu skutočnej  škody  podľa cenníka sprostredkovateľa .
  4. Pokiaľ nedôjde k sprostredkovaniu požadovanej služby zo strany záujemcu o kúpu, majitel nehnuteľnosti, s ktorým bola uzatvorená dohoda o sprostredkovaní má nárok na odškodné vo výške polovice  rezervačnej zálohy .


SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 676/2016 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: osobné údaje klientov  budú spracovávané  Sprostredkovateľom a klient poskytuje  súhlas s ich spracovaním, pričom poskytnutie súhlasu je dobrovoľné . Osobné údaje budú spracúvané po dobu platnosti sprostredkovateľskej dohody alebo inej dohody . Klient  má právo  požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov  a požiadať o  ich vymazanie . Odvolať súhlas klient môže  písomne alebo e-mailom na adresu Sprostredkovateľa . Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27./ vypracované 5/2018/

 

.........................................................................................................................................................................

 

Podpisom  potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie týkajúce sa účelu a spôsobu spracúvania a uchovávania osobných údajov, som bol poučený o ochrane osobných údajov a právach s tým spojených sprostredkovateľom, ktorý sa preukázal  dokladom totožnosti.

Svojim podpisom  dávam súhlas  sprostredkovateľovi, ktorý sa preukázal  dokladom totožnosti  a zodpovednej osobe (konateľ spoločnosti )     k získaniu údajov,   vytvoreniu fotokópií dokladov obsahujúcich  moje identifikačné údaje (OP, pas, nadobúdací titul nehnuteľnosti, email, atď.) k spracovaniu osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, prípadne číslo OP,  štátna príslušnosť. Uvedené osobné údaje poskytujem sprostredkovateľovi a zodpovednej osobe,    súhlasím so spracovaním údajov pre vypracovanie   zmluvy o prevode vlastníctva  a  právnych služieb  RK, ktorú zabezpečuje   advokát,     na dobu neurčitú  za účelom sprostredkovania   kúpy hore uvedených  nehnuteľností až do odvolania tohto súhlasu. Vyhlasujem, že som bol poučený o ochrane osobných údajov a právach s tým spojených sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje  vymazať osobné údaje na žiadosť dotknutej osoby, a to tak, že pri splnení zákonom stanovených podmienok budú tieto vymazané nielen u sprostredkovateľa, ale aj u ďalších subjektov, ktoré tieto údaje spracúvajú. Osobné údaje neposkytujeme  ďalším osobám

 

 

 

 

flexrealitysro@gmail.com
0918 448 928